ebafarmens senna


HD B ED 0 (ua)
MH, SSVV, Svensk Segrare 9-12m 2022
Född: 2021-10-02
e. IGP1 AK Ebafarmens Octopus
u. Ebafarmens Aiwa

bilder

MH - mentaltest